Nieuwe beleidsregels Wlz 2017 bekend

0
1312

De beleidsregels indicatiestelling Wlz en de beleidsregels indicatiestelling voor de subsidieregelingen zijn vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ),
gelet op artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3.2.3 en 7.1.2 lid 1 sub a
Wet langdurige zorg,
besluit:
Artikel 1
Het Centrum indicatiestelling zorg hanteert beleidsregels bij het beoordelen of en in welke
omvang de verzekerde in aanmerking komt voor één of meer van de in artikel 3.1.1 van de
Wet langdurige zorg aangewezen vormen van zorg. Deze beleidsregels zijn opgenomen in de
bijlagen 1 tot en met 3 bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2017.
Artikel 4
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2017 worden de
Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2016 ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
Utrecht, 1 december 2016
Ing. D. Hoefsmit MBA,
Voorzitter Raad van Bestuur