PGB onder druk, maandag 15 juni belangrijk overleg in Tweede Kamer vanaf 10:00 uur #PGBindeknel

0
1380

Op maandag 15 juni 2020 is in de Tweede Kamer het notaoverleg over de Care (zorg). Een belangrijk onderdeel van dit overleg gaat over het PGB. Dit overleg is morgen vanaf 10 uur online te volgen. Leden van de vaste Kamercommissie VWS is hierover middels een brief van PerSaldo geinformeerd. Tijdens het overleg worden problemen besproken met minister De Jonge.

25 jaar PGB

Dit jaar bestaat het persoonsgebonden budget (pgb) 25 jaar. En je zou mogen verwachten dat het pgb een diepgeworteld en gewaardeerd instrument is, geregeld in alle zorgwetten. Maar juist mu ligt het PGB onder vuur en wordt het knokken voor het bestaansrecht van het pgb.

Zelf kiezen voor een pgb komt in de knel. Tarieven zijn niet hoog genoeg en komen steeds meer onder druk te staan. En het wordt voor budgethouders steeds lastiger om nog goed met een pgb te kunnen werken. Om dit te verduidelijken worden de volgende problemen met de commissie besproken:

  • Zelf kiezen voor een pgb
  • Informatie en toerusting
  • Toegang
  • Intensieve kindzorg
  • Resultaatgericht beschikken gemeentelijk domein
  • Reële tarieven
  • Hulpmiddelen
  • Wet Arbeidsmarkt in Balans

Zelf kiezen voor een pgb

In alle zorgwetten is keuzevrijheid geregeld. Dit betekent dat je zelf mag kiezen hoe je de zorg wilt regelen. Steeds meer verstrekkers komen met regels, zodat je niet meer voor een pgb kunt kiezen. Ook informele zorg is steeds minder een optie. Dat is zorg en ondersteuning die familie of vrienden aan je geven. We moeten juist blij zijn dat familie en vrienden dit willen doen. De vergoeding is laag en er zijn te weinig zorgverleners.

We vragen in onze brief of de minister de keuzevrijheid van hulpvragers wil beschermen en ervoor wil zorgen dat het zo blijft.

Intensieve kindzorg

Veel ouders nemen de zorg voor hun ernstig zieke kind zelf op zich. Ze krijgen vaak een training, zodat ze medische handelingen bij hun kind mogen uitvoeren. Er is heel veel zorg nodig. Een zorgverlener moet op veel verschillende momenten op een dag aan het werk kunnen. Dit is bijna niet te regelen met alleen maar professionele zorgverleners. Er zijn ook niet genoeg kinderverpleegkundigen. We krijgen signalen dat voor de zorg die ouders zelf geven geen indicatie meer wordt gegeven.

We vragen in onze brief of de minister informele zorg door familie en vrienden wil beschermen. Ook vragen wij of hij ervoor wil zorgen dat eerst wordt bepaald welke zorg en ondersteuning er nodig is. En pas daarna kijken naar hoe het te betalen(zorg in natura of pgb) en wie de zorg gaat geven.

Reële tarieven

Als je ervoor kiest zelf je zorg en ondersteuning te regelen krijg je hiervoor budget. Dit is een geldbedrag dat wordt vastgesteld op basis van uurtarieven voor zorgverleners. Het kan zo zijn dat het bedrag niet genoeg is om goed hulp te regelen. Hierdoor is het lastig voor je om goede zorgverleners of zorgaanbieders te vinden.
We zien ook dat gemeenten hun tarieven voor informele zorg verlagen tot het minimum loon. Jouw rechten en die van je zorgverlener worden niet gerespecteerd. Het verband tussen loon, zoals afgesproken in cao’s (collectieve arbeidsovereenkomsten), en werk klopt niet. We keuren dit af.

We vragen in onze brief aan de minister de tarieven voor het pgb te bouwen op de juiste onderdelen en hun prijs. En we vragen gemeenten deze opbouw van het tarief op hun website te zetten.

Hulpmiddelen

We zijn blij met het actieplan en de voorwaarden voor regels over hulpmiddelen. We zijn er nog niet. Daarom blijven we met het ministerie van VWS in gesprek. Helaas ontvangen we nog steeds signalen dat je niet voor een pgb kunt kiezen. En er is vaak niet genoeg geld om een goed hulpmiddel te kunnen kopen.

We vragen in onze brief of de minister ervoor wil zorgen dat gemeenten zich aan de gemaakte afspraken houden. En of hij ervoor wil zorgen dat er genoeg geld is om een hulpmiddel met een pgb te kunnen kopen.

Hieronder de stukken voor dit overleg m.b.t. het PGB

Te behandelen:

31765-459 Brief regering d.d. 23 december 2019 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportDomeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw

59 PGB 2.0 60 Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

Te behandelen:

25657-328 Brief regering d.d. 9 januari 2020 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportAntwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

Download 25657-328 Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

Bijlage

Download GAP-analyse. PGB 2.0 Zorgdomein softwareversie 0.7

25657-323 Brief regering d.d. 22 oktober 2019 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportBeantwoording vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

61 Inrichting structureel beheer PGB2.0

Te behandelen:

25657-329 Brief regering d.d. 2 maart 2020 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportInrichting structureel beheer PGB2.0

Download 25657-329 Inrichting structureel beheer PGB2.0 62 PGB Algemeen 63 Reactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)

Te behandelen:

25657-321 Brief regering d.d. 2 juli 2019 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)

Download 25657-321 Reactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)

Bijlage

Download Addendum bij bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022 64 Voortgangsrapportage Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

Te behandelen:

25657-325 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportVoortgangsrapportage Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

65 Persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen bij pgb-verpleeghuiszorg

Te behandelen:

25657-326 Brief regering d.d. 11 november 2019 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportPersoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (pgb-Wlz) en kwaliteitsmiddelen bij pgb-verpleeghuiszorg

66 Reactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb

Te behandelen:

34104-276 Brief regering d.d. 18 februari 2020 – H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportReactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb

Download 34104-276 Reactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb

Meer weten?

Uitgebreide informatie vind je in onze brief aan de commissieleden van de Tweede Kamer.

Je kunt maandag 15 juni van 10.00 tot 17.30 uur de vergadering online volgen. Het is door de coronamaatregelen niet mogelijk om bij de vergadering in Den Haag te zijn. In de link hieronder staat de agenda. Vanaf die plek kun je maandag ook naar de online vergadering.