Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd. Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten. Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef. Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’ In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands. Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’ Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops. Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.

Congres stemt in met SER advies over AWBZ

Ziekenhuisnazorg gaat over naar de Zorgverzekeringswet. Het wonen verdwijnt uit de Awbz evenals enkele vormen van welzijn zoals onderwijs aan autistische kinderen. Meer ruimte krijgt het Persoonsgebonden Budget. Van de 22 mld chronische zorg van de Awbz blijft het meeste overeind. Deze informatie reikte CIZ bestuursvoorzitter  Arjan Vermeulen op 28 maart tijdens het congres Recente […]

Lees Meer

Oorlogstrauma vertragende factor voor EPD in Drenthe

Iris van Bennekom, nu nog directeur van de NPCF en binnenkort topambtenaar op het Ministerie van VWS, gaf er een uitgebreide lezing over Electronische Patiënten Dossiers.   De bezetter in 1940 -1945 trof een uitstekend functionerend bevolkingsregister aan. Mede daardoor werden vele Joden afgevoerd naar concentratiekampen en vergast. Naar verhouding veel meer dan in landen […]

Lees Meer

Meldplicht kindermishandeling staat haaks op beroepsgeheim

Mogen artsen in het kader van de nieuwe KNMG meldcode kindermishandeling spreken en het beroepsgeheim naast zich neerleggen? Vroeger moesten zij zwijgen tenzij, thans moeten zij spreken tenzij. Kan de meldplicht de morele plicht tot spreken nog verder oprekken? Deze vragen staan centraal op het congres Recente Ontwikkelingen in het gezondheidsrecht dat op dinsdagavond 1 […]

Lees Meer

Pensioenfondsen willen zorgcentra kopen

Pensioenfondsen zouden wel eigenaar willen worden van zo’n zestig gezondheidscentra in Nederland. De centra krijgen dan lagere huisvestingslasten en hebben geen sores aan hun hoofd vanwege het gebouwonderhoud. Voor pensioenfondsen zijn de centra aantrekkelijk, omdat het kleine gebouwen zijn, vaak gelegen midden in een wijk. Die dalen niet in waarde. Bovendien groeit de eerstelijn in […]

Lees Meer

Diabetes educatie leidt niet tot lager HbA1C

Desmond is de afkorting voor Diabetes Education and Self Management for Ongoing and Newly diagnosed Diabetes type 2 patients. Het Desmond programma draaide de afgelopen jaren in Engeland in 85 huisartspraktijken. Het effect ervan werd vergeleken met 77 controle praktijken. De vergelijking vond plaats met behulp van een zogeheten cluster randomized controlled trial. De experimentele […]

Lees Meer