Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Maximum uurtarieven PGB-Wlz worden per 1 juli 2020 verhoogd

Met ingang van 1 juli 2020 gelden er nieuwe maximum uurtarieven voor de Wlz. Als budgethouder heeft u bestedingsvrijheid met het PGB in de Wlz. Dit houdt in dat u zelf afspraken maakt met uw zorgverlener over het uurtarief. U mag echter...

Mantelzorger wel vaker gezien, maar niet gehoord

Dinsdag 10 november: Dag van de mantelzorg Er zit een stijgende lijn in het aantal mantelzorgers dat contact heeft gehad met de gemeente. Uit het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat 49% van de mantelzorgers in contact is geweest met de gemeente. In oktober 2014...

Beleidsagenda VWS 2018: Zorg die verschil maakt

Ziek of gezond, iedereen heeft wel eens zorg of ondersteuning nodig. Of dat nu 1 keer per jaar bij de huisarts is, een ingrijpende operatie in het ziekenhuis, dagelijkse zorg thuis van de wijkverpleegkundige, hulp bij het huishouden, of opname in een verpleeghuis -...

‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en SEH

‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en Spoedeisende Hulp “We zien ’s avonds steeds meer kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost,” vertelt SEH-arts Claudia Vernooij. Dit is een landelijke trend. “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis...

Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan

Gezamenlijk kwalitatief onderzoek van Univé en Omring toont aan: Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan. ‘Ik weet niet goed waar ik met mijn vragen terecht kan’, ‘Ik mis soms specifieke kennis om mijn man de juiste zorg te bieden’. Dit...

Zelfredzaamheid online op de radar

Hoe zelfredzaam is iemand? Dat is natuurlijk een lastige vraag! Er zijn verschillende instrumenten die een meting mogelijk maken, neem bijvoorbeeld de ZelfredzaamheidsRadar (ZRR). Deze radar is inmiddels een breed gebruikt middel om de zelfredzaamheid te scoren, vooral op papier. SymaX brengt daar verandering...