Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorger laat veel geld liggen: verschillende vergoedingen beschikbaar

Er zijn diverse vergoedingen beschikbaar voor mantelzorgers. Maar helaas zijn weinig mensen op de hoogte van de mogelijkheden. Dat is jammer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in financiële problemen te komen. Volgens de meest recente cijfers telt Nederland zo’n...

Maximum uurtarieven PGB-Wlz worden per 1 juli 2020 verhoogd

Met ingang van 1 juli 2020 gelden er nieuwe maximum uurtarieven voor de Wlz. Als budgethouder heeft u bestedingsvrijheid met het PGB in de Wlz. Dit houdt in dat u zelf afspraken maakt met uw zorgverlener over het uurtarief. U mag echter...

Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan

Gezamenlijk kwalitatief onderzoek van Univé en Omring toont aan: Mantelzorgers vragen niet snel om hulp, maar hebben er wel behoefte aan. ‘Ik weet niet goed waar ik met mijn vragen terecht kan’, ‘Ik mis soms specifieke kennis om mijn man de juiste zorg te bieden’. Dit...

Zelfredzaamheid online op de radar

Hoe zelfredzaam is iemand? Dat is natuurlijk een lastige vraag! Er zijn verschillende instrumenten die een meting mogelijk maken, neem bijvoorbeeld de ZelfredzaamheidsRadar (ZRR). Deze radar is inmiddels een breed gebruikt middel om de zelfredzaamheid te scoren, vooral op papier. SymaX brengt daar verandering...

‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en SEH

‘Beter thuis’ in de regio Den Bosch dankzij samenwerking wijkverpleegkundigen en Spoedeisende Hulp “We zien ’s avonds steeds meer kwetsbare ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) en Huisartsenpost,” vertelt SEH-arts Claudia Vernooij. Dit is een landelijke trend. “Deze mensen kunnen niet altijd terug naar huis...

12.000 banen TSN op tocht omdat gemeenten niet kostendekkend vergoeden

TSN Thuiszorg is in serieuze financiële problemen. Vandaag heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank in Almelo. Hiermee staan 12.000 banen op de tocht. Door gebrek aan politieke daadkracht zijn thuiszorgorganisatie niet meer in staat om een kostendekkende vergoeding te ontvangen van...